Держстат України

Основні положення

1. Державна служба статистики України (Держстат України) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністр).

Держстат України входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики у сфері статистики.

2. Держстат України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України та Міністра.

3. Основними завданнями Держстату України є реалізація державної політики у сфері статистики та внесення пропозицій щодо її формування.

4. Держстат України відповідно до покладених на неї завдань:

 1. розробляє за участю державних органів та інших заінтересованих юридичних осіб і подає Міністру проекти довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень;
 2. організовує реалізацію довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень і подає звіти про їх виконання Міністру;
 3. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств і подає їх Міністру;
 4. затверджує статистичну методологію та звітно-статистичну документацію статистичних спостережень (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації), а також типові форми первинної облікової документації, необхідної для їх проведення;
 5. здійснює керівництво всіма роботами, пов'язаними з підготовкою перепису населення та сільськогосподарського перепису, забезпечує проведення таких переписів, оброблення, узагальнення, поширення і використання їх результатів, розробляє та затверджує програми переписів і переписний інструментарій, календарний план підготовки та проведення переписів, методики переписів, Концепцію технології оброблення даних перепису населення, програми розроблення матеріалів переписів;
 6. здійснює формування інформаційної бази для прогнозування та аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку, складає національні рахунки;
 7. забезпечує відповідність статистичної інформації критеріям якості, готує звіти для користувачів щодо якості статистичних даних;
 8. організовує і проводить статистичні спостереження за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах шляхом збирання форм державної статистичної звітності та проведення спеціально організованих статистичних спостережень (переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових обстежень, у тому числі населення (домогосподарств) тощо);
 9. розробляє, вдосконалює та впроваджує науково обґрунтовану статистичну методологію, в тому числі методологію національного рахівництва;
 10. забезпечує функціонування Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, використання його даних, створення та ведення реєстрів респондентів статистичних спостережень;
 11. розробляє, вдосконалює та впроваджує звітно-статистичну документацію, а також типові форми первинної облікової документації, необхідної для проведення статистичних спостережень;
 12. погоджує за поданням державних органів та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб методологію та звітну документацію, що пов'язані зі збиранням і використанням адміністративних даних, даних банківської, митної, фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо;
 13. забезпечує методологічне керівництво погосподарським обліком у сільських населених пунктах;
 14. складає загальний табель (перелік) і альбом форм державних статистичних спостережень, а також типових форм первинної облікової документації, необхідних для проведення державних статистичних спостережень, перелік звітної документації, що пов'язана зі збиранням і використанням адміністративних даних;
 15. забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією відповідно до плану державних статистичних спостережень;
 16. здійснює моніторинг та регулювання звітного навантаження на респондентів;
 17. залучає для використання у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію, укладає угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами з державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами, що провадять діяльність, пов'язану зі збиранням і використанням статистичної інформації та адміністративних даних;
 18. надає державним органам та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами та у строки, визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;
 19. здійснює моніторинг потреб користувачів у статистичній інформації;
 20. забезпечує рівний доступ користувачів до статистичної інформації та методології її складання;
 21. забезпечує відповідно до законодавства збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності;
 22. організовує проведення фундаментальних наукових досліджень і прикладних розробок у сфері статистики;
 23. забезпечує розроблення та реалізацію єдиних технологічних підходів до збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій;
 24. забезпечує функціонування та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної статистики;
 25. забезпечує запровадження та функціонування системи управління якістю в органах державної статистики;
 26. запроваджує в практику органів державної статистики міжнародні статистичні стандарти та рекомендації;
 27. здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до її компетенції, бере участь у підготовці та укладає в порядку, передбаченому законодавством, відповідні міжнародні договори, забезпечує в межах своїх повноважень виконання зобов'язань за міжнародними договорами України;
 28. здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо співробітництва з Європейським Союзом, розробляє пропозиції щодо адаптації законодавства України у сфері статистики до законодавства Європейського Союзу;
 29. здійснює міжнародні та міжрегіональні статистичні зіставлення;
 30. здійснює управління об'єктами державної власності, що перебувають у сфері її управління;
 31. вирішує в установленому порядку питання добору та розстановки кадрів, забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики, співвиробників і користувачів статистичної інформації з питань статистики, обліку, звітності та використання сучасних інформаційних технологій;
 32. забезпечує здійснення соціального діалогу у питаннях реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці та соціального захисту;
 33. виконує завдання з мобілізаційної підготовки та реалізації державної політики стосовно державної таємниці;
 34. здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

 5. Держстат України з метою організації своєї діяльності:

 • забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Держстату України;
 • здійснює в установленому порядку добір кадрів до апарату Держстату України та на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Держстату України;
 • організовує планово-фінансову роботу в апараті Держстату України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
 • забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в апараті Держстату України та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління;
 • організовує ведення діловодства та архіву в апараті Держстату України відповідно до встановлених правил.

6. Держстат України має право:

 1. отримувати безоплатно (за винятком проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або сукупності таких осіб, за участь у яких респонденти отримують грошові компенсації витрат часу) в установленому нею порядку та строки від усіх респондентів, на яких поширюється дія Закону України "Про державну статистику", включаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, об'єднання громадян, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням, і використовувати первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, в тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;
 2. застосовувати під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають цим спостереженням, методи опитування з використанням телефонного, поштового зв'язку, а також безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовим персоналом, який залучається до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і будівель, земельних ділянок тощо;
 3. користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку та комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
 4. використовувати під час проведення статистичних спостережень електронні документи та електронний документообіг із додержанням вимог законодавства щодо захисту інформації в інформаційних системах;
 5. здійснювати експертні оцінки та розрахунки (дорахунки) окремих статистичних показників на основі затвердженої статистичної методології;
 6. вивчати стан первинного обліку та статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних і статистичних даних, поданих респондентами, застосовувати при цьому в установленому нею порядку метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок тощо юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, що перебувають на території України, а також фізичних осіб - підприємців;
 7. вимагати від респондентів унесення виправлень до первинних даних форм державної статистичної звітності, інших статистичних формулярів, у разі виявлення їх перекручень, а при невиконанні цієї вимоги у визначені строки самостійно вносити виправлення в статистичні дані з наступним повідомленням про це респондентів;
 8. подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України "Про державну статистику" посадових осіб та фізичних осіб - підприємців до відповідальності, передбаченої законами;
 9. розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень, і накладати адміністративні стягнення;
 10. давати роз'яснення та коментарі щодо використання або тлумачення статистичної інформації та методології;
 11. проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до її компетенції;
 12. залучати тимчасовий персонал відповідно до законодавства для проведення статистичних спостережень;
 13. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні питань, що належать до її компетенції, учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади та утворювати з цією метою відповідні комісії, експертні та робочі групи;
 14. відповідно до законодавства надавати статистичні дані міжнародним статистичним організаціям, проводити спільні дослідження, здійснювати обмін статистичною інформацією зі статистичними службами інших держав.

7. Держстат України здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та міжрегіональні територіальні органи державної статистики.

8. Держстат України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами, організаціями, всеукраїнськими об'єднаннями профспілок і всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців.

9. Держстат України у межах своїх повноважень, на основі та на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, які підписує його керівник, організовує та контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Держстату України, видані у межах його повноважень на виконання Законів України "Про державну статистику", "Про Всеукраїнський перепис населення", "Про сільськогосподарський перепис", підлягають державній реєстрації в установленому порядку.

Накази Держстату України, видані у межах його повноважень, є обов'язковими до виконання органами державної влади та їх територіальними підрозділами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, громадянами.

10. Держстат України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра, та звільняє з посади Президент України.

Голова Держстату України:

 1. очолює Держстат України, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Держстат України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;
 2. вносить на розгляд Міністру пропозиції щодо формування державної політики у сфері статистики та розроблені Держстатом України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
 3. забезпечує виконання Держстатом України актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
 4. забезпечує виконання доручень, наданих Міністром;
 5. вносить Міністру пропозиції щодо кандидатур на посади своїх заступників, розподіляє обов'язки між заступниками та визначає ступінь їх відповідальності;
 6. призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держстату України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Держстату України;
 7. вносить Міністру пропозиції щодо утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників Держстату України і коштів, передбачених на її утримання, а також щодо ліквідації, реорганізації Кабінетом Міністрів України територіальних органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які є юридичними особами публічного права;
 8. затверджує положення, структуру, штатні розписи, кошториси територіальних органів державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у складі яких можуть функціонувати структурні підрозділи в районах та містах;
 9. призначає на посади за погодженням з Міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів Держстату України, призначає на посади за погодженням з Міністром, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів Держстату України;
 10. забезпечує взаємодію Держстату України із визначеним Міністром структурним підрозділом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
 11. забезпечує дотримання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Держстатом України;
 12. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

11. Голова Держстату України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови Держстату України призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держстату України, погоджених із Міністром.

Першого заступника, заступника Голови Держстату України звільняє з посад Президент України.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держстату України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Держстаті України утворюється колегія у складі Голови Держстату України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держстату України за посадою, визначених посадових осіб Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. У разі потреби до складу колегії Держстату України можуть входити керівники структурних підрозділів Держстату України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держстату України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держстаті України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держстату України.

13. Гранична чисельність державних службовців і працівників Держстату України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держстату України затверджується Головою Держстату України за погодженням із Міністром.

Штатний розпис та кошторис Держстату України затверджуються Головою Держстату України за погодженням із Міністерством фінансів України.

Держстат України є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.